S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Pokud byste si přáli jakýkoliv jiný výrobek, který není momentálně v našem sortimentu, neváhejte nám napsat na náš mail požadavek a my Vám v co nejkratší době odpovíme, kdy by mohlo být zboží dodáno popř. kolik bude stát.


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro E-Shop: www.vet-shop.cz

Společnosti: Veterinární klinika LIFE s.r.o.
: 28610377
se sídlem: Havířov - Prostřední Suchá, Dělnická 1412/59, PSČ 73564

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 34557

I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost Veterinární klinika LIFE s.r.o. (dále jen „prodávající“) je provozovatelem internetového obchodu www.vet-shop.cz (dále jen „E-shop“). Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z obchodů uzavřených prostřednictvím služby E-shop, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“). V případě, že je smluvní stranou kupní smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ustanoveními ObčZ směřujícími k ochraně spotřebitele a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). V případě, že je v textu těchto VOP kupující označen jako spotřebitel, má se za to, že dané ujednání je platné jen v případě spotřebitelských smluv.

   

II. Definice některých pojmů


Podnikatel – osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.


Spotřebitelská smlouva – smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.

 

III. Uzavření kupní smlouvy

 

 1. Vystavení zboží na E-shopu není nabídkou; jedná se pouze o výzvu k podání nabídek - objednávek. Fotografie zboží na E-shopu jsou pouze ilustrační a skutečná podoba zboží se s nimi nemusí zcela shodovat. Nabídkou na uzavření kupní smlouvy je až řádné vyplnění objednávky konkrétního zboží kupujícím a její následné odeslání prodávajícímu prostřednictvím objednávkového systému nacházejícího se na E-shopu v sekci Nákupní košík. Bezodkladně po doručení této objednávky prodávajícímu, bude kupující informován e-mailem o doručení objednávky s tím, že tato zpráva nemá povahu akceptace objednávky, ale je pouze informací o doručení objednávky, jež je následně předána ke zpracování. Kupní smlouva na objednané zboží je uzavřena v okamžiku doručení e-mailové zprávy kupujícímu, potvrzující akceptaci objednávky a předání zásilky dopravci k doručení kupujícími či o připravenosti zboží k osobnímu odběru.

 2. Na obsah těchto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrady souhlasí.

 3. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit.

 4. Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření kupní smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání v E-shopu.

 5. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Po dohodě smluvních stran je možné kupní smlouvu uzavřít i v cizím jazyce srozumitelném oběma smluvním stranám.

 6. Uzavřenou smlouvu prodávající archivuje v elektronické podobě nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, a to za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná.

 7. Tyto VOP jsou zobrazeny v textové podobě na webových stránkách E-shopu a je tak kupujícímu umožněno, aby se s nimi seznámil, případně je archivoval.

 8. Odesláním objednávky kupující stvrzuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

   

IV. Kupní cena

 1. Všechny uvedené ceny jsou smluvní, aktuálně platné k okamžiku odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu. V případě zjevné chyby v ceně (chyba v psaní, počtech, technická chyba atp.), kterou se rozumí zejména cena, která je o 15% nižší, než obvyklá cena, za kterou je dané zboží v době uzavření smlouvy nabízeno, si prodávající vyhrazuje právo tuto cenu opravit, tzn. jednostranně změnit v tomto ohledu obsah kupní smlouvy. Prodávající je povinen o opravě kupní ceny kupujícího informovat nejpozději do 2 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě, že kupující nebude mít zájem o koupi zboží za změněnou cenu, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do 2 dnů ode dne, kdy mu by změna ceny oznámena.

 2. Kupní ceny uvedené na E-shopu jsou konečné včetně DPH a všech dalších případných daní a poplatků. Náklady na dopravu jsou kupujícímu vyčísleny zvlášť podle typu zvolené přepravy a způsobu platby.

 3. Pokud jsou na E-shopu uvedeny akční ceny, platí tyto do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

 4. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy; to neplatí v případě, že kupující zvolil jako způsob úhrady kupní ceny dobírku. V případě, že v této lhůtě nebude kupní cena připsána na bankovní účet prodávajícího, uzavřená kupní smlouva se od počátku ruší.

 5. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho předáním přepravci za účelem doručení kupujícímu, nebo převzetím zboží kupujícím v případě osobního odběru zboží.

 

V. Způsob platby

 1. Platba za objednané zboží se uskutečňuje jedním ze způsobů uvedených v sekci „Váš košík – způsob platby“. Možné způsoby plateb jsou uvedeny s uvedením poplatku u každého způsobu platby.

 2. Volba mezi způsoby platby je na kupujícím.

 

VI. Způsob a termín dodání zboží

 1. Osobní odběr je možný v místech určených prodávajícím. Je-li osobní odběr možný a zvolí-li si jej kupující, zvolí v rámci objednávky rovněž místo osobního odběru. Zboží může převzít pouze kupující a to v provozní době kamenného obchodu na Veterinární klinice LIFE, Dělnická 59, Havířov, tj. ve všední dny 8:00 – 19:30. Kupující se musí dostatečně identifikovat a prokázat svou totožnost.

 

2. Zaslání
 • Doba dodání je uváděna pouze orientačně a jedná se o předpokládaný termín předání zboží dopravci.

 • Předběžný a orientační termín dodání je závislý na aktuálním stavu skladů. V případě, že zboží je skladem, prodávající ho vyexpeduje (předá dopravci) bez zbytečného odkladu. V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do třiceti pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. Nepředá-li prodávající zboží dopravci do 30 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, má kupující také právo od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu toto plnění vráceno zpět na bankovní účet, z něhož bylo poukázáno, nebo na jiný jím určený bez zbytečného odkladu.

 • Prodávající není povinen odeslat zboží do doby, než bude uhrazena kupní cena byl-li zvolen způsob úhrady – platba předem;

 • Kupující je povinen zboží před převzetím od dopravce zkontrolovat, zejména, zda nebylo zboží při přepravě poškozeno.

 • Pro dodání zboží může kupující zvolit mezi způsoby dodání a převzetí uvedenými jako způsob dopravy v E-shopu, kde jsou tyto uvedeny včetně případné ceny zvoleného způsobu dodání zboží.  Pro dodání zboží mimo Českou republiku budou sděleny kupujícímu náklady zvoleného způsobu dopravy individuálně po zaslání objednávky. Ceny dopravy uvedené v E-shopu se vztahují pouze pro dopravu v rámci ČR.

3. V případě, že zboží odeslané kupujícímu kupující nepřevezme, nevyzvedne jej v úložní době od dopravce či doručitele, nebo v případě, že zásilka nebude moct být doručena z důvodu neoznačení schránky či zvonku, kupující výslovně souhlasí s jednorázovým poplatkem ve výši 200,-Kč představující paušální náhradu všech nákladů vynaložených prodávajícímu v souvislosti s vyřízením, expedicí, zabalením a odesláním kupujícím nevyzvednuté nebo nedoručitelné zásilky, a tuto se zavazuje prodávajícímu na jeho výzvu do 7 dnů uhradit. Nárok na tuto platbu nevzniká v případě řádného odstoupení kupujícího od uzavřené kupní smlouvy.

 

 

VII. Odstoupení od smlouvy dle § 1829 ObčZ

1. Ustanovení tohoto článku VOP se užije výlučně v případě spotřebitelských smluv.

2. V případě, že je kupující spotřebitelem má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Písemné odstoupení od smlouvy je třeba v této lhůtě prodávajícímu odeslat, a to písemně ve formě dopisu zaslaného na adresu sídla prodávajícího nebo e-mailovou zprávou zaslanou na e-mail prodávajícího vet.life.obchod@gmail.com. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto VOP.

3. V případě, že kupující využije své právo od smlouvy odstoupit, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne kdy prodávajícímu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu veškeré peněžní prostředky zaplacené kupujícím prodávajícímu, avšak prodávající nevrací kupujícímu zaplacené náklady na dodání zboží přesahující náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4. Odstoupí-li kupující od smlouvy je povinen prodávajícímu zaslat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Zboží musí být zabaleno a způsob přepravy kupující zvolí tak, aby při přepravě nemohlo dojít k jeho poškození. Zboží zaslané na dobírku nebude ze strany prodávajícího přijato.

5.  Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Zboží je možno doručit také osobně, a to na adresu sídla prodávajícího v předem sjednaném termínu (schůzku lze sjednat e-mailem nebo telefonicky)

6. Právo na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

7. Kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených v § 1837 ObčZ, tj. zejména:

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 

 

VIII. Práva z vadného plnění

 1. Ustanovení tohoto článku VOP se použijí výlučně v případě spotřebitelských smluv.

 2. Prodávající upozorňuje, že kupující je povinen užívat zboží pouze k účelu, ke kterému je určeno výrobcem. Nárok na uplatnění reklamace daného zboží však tímto ustanovením není nijak dotčen.

 3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. V případě zjištění vady je kupující povinen bez zbytečného odkladu uplatnit práva z vadného plnění (reklamaci) vyplněním reklamačního formuláře v elektronické či listinné podobě a jeho následným odesláním na e-mail prodávajícího vet.life.obchod@gmail.com prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího uvedenou níže. Společně s uplatněním práva z vadného plnění je kupující povinen zaslat vadné zboží prodávajícímu.

 5. Reklamované zboží není možné zaslat prodávajícímu na dobírku.

 6. Zboží je kupující povinen zabalit a způsob přepravy zvolit tak, aby nedošlo k poškození zboží.

 7. Reklamované zboží nebude prodávajícím přijato, nebude-li kupujícím odesláno ve stavu odpovídajícímu požadavkům zákona o ochraně veřejného zdraví na udržování čistoty.

 8. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Výše uvedené lhůty začnou běžet teprve dnem, kdy má prodávající objektivní možnost reklamovanou vadu posoudit, tj. nejdříve dnem, kdy bylo vadné zboží prodávajícímu doručeno.

 9. Práva z odpovědnosti za vady:

 • Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel E-shopu prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a pro marketinkové účely provozovatele internetového obchodu a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, s výjimkou situace související s distribucí, platebním stykem a zjištění spokojenosti zákazníka ve vztahu k realizaci objednávky zboží či digitálního obsahu. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně zákazníkem prodávajícímu za účelem jeho registrace nebo splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel internetového obchodu je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Registrací nebo odesláním objednávky dává zákazník provozovateli internetového obchodu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy a využití pro marketingové účely provozovatele internetového obchodu (zejména pro zasílání obchodních sdělení, telemarketink, SMS).  Odvolání tohoto souhlasu má kupující možnost učinit písemně kdykoli po jeho udělení, tj. po odeslání objednávky.

 2. Prodávající je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů kupujících a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, vč. práva na jejich opravu a dalších práv vyplývajících ze souvisejících právních předpisů. Práva a povinnosti vztahující se ke zpracování osobních údajů kupujících přechází na právní nástupce prodávajícího.

 

X. Závěrečná ujednání

 

 1. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást všech kupních smluv uzavřených mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím E-shopu.

 2. Ve smyslu ustanovení §14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele informuje prodávající kupující, že subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz

 

Příloha č. 1

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy

Veterinární klinika LIFE s.r.o.

Dělnická 1412/59

735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Odstoupení od smlouvy

Oznamuji/oznamujeme Vám, že tímto ve smyslu ust. § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu následujícího zboží: ……………………….

Zboží bylo objednáno dne ……………… a doručeno dne …………………….

Kupující:

Jméno a příjmení: ……………..

Adresa: …………………….

V …………..... dne …………………. ……………………………..

podpisZDgyY